Skip to main content

Privacybeleid

In de eerste plaats zijn wij verheugd dat u interesse toont in de projecten van Digitale Radio Vlaanderen CVBA. In deze privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop Persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Het is mogelijk dat wij u vragen om bepaalde Persoonsgegevens met ons te delen wanneer u de website www.digitaleradio.be bezoekt, waaronder doch niet beperkt tot: uw IP-adres, het besturingssysteem dat u gebruikt en informatie over het gebruikte browsertype en versie, de datum en het tijdstip van toegang, en – in sommige gevallen, zoals bij gebruik van het contactformulier of indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief – uw voornaam, achternaam en e-mailadres.

We verzamelen alleen de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om u te informeren over onze projecten (en dienstverlening), een overeenkomst met u uit te voeren en om met u in contact te treden.

De verwerking van uw Persoonsgegevens is onderworpen aan deze privacyverklaring. Voor vragen en/of opmerkingen dient u contact op te nemen met info@digitaleradiovlaanderen.be

Laatst gewijzigd op 05 november 2018.

Artikel 1 – DEFINITIES

“DIGITALE RADIO VLAANDEREN” betekent Digitale Radio Vlaanderen CVBA, met maatschappelijke zetel te Medialaan, 1, B-1800 Vilvoorde, vennootschap in oprichting.

“Persoonsgegevens” heeft de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679, waaronder elke informatie valt aan de hand waarvan een natuurlijke persoon (ook wel “betrokkene” of “datasubject”) wordt geïdentificeerd of kan worden geïdentificeerd.

“Verantwoordelijke” heeft de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679. DIGITALE RADIO VLAANDEREN zal gekwalificeerd worden als de Verantwoordelijke die de doeleinden en middelen bepaalt voor de verwerking van uw Persoonsgegevens.

“Verbonden Onderneming” betekent elke onderneming die een verbonden onderneming is van DIGITALE RADIO VLAANDEREN voor zover ze aan de voorwaarden voor een “verbonden onderneming” zoals uiteengezet in het Belgische Wetboek van Vennootschappen voldoet.

“Verwerker” heeft de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679. De Verwerker verwerkt Persoonsgegevens namens en in opdracht van de Verantwoordelijke.

“Website” betekent de website van DIGITALE RADIO VLAANDEREN, www.dabplus.be.

Artikel 2 – VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGROND

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij Persoonsgegevens van de bezoekers van onze Website, zoals hoger aangegeven.

De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van een overeenkomst met de bezoeker, namelijk het ter beschikking stellen van een informatieve website, en desgevallend het toesturen van informatie indien bezoekers zich registreren via het contactformulier of het bezorgen van een nieuwsbrief indien bezoekers zich daarvoor inschrijven.

De rechtsgronden zijn de uitvoering van een overeenkomst, ons gerechtvaardigd belang en – in sommige gevallen – zoals bij de inschrijving voor de nieuwsbrief, de toestemming van de bezoeker.

Wij zullen de Persoonsgegevens die we verzamelen in concreto gebruiken voor de volgende doeleinden:

(i) om u als gebruiker van de Website te identificeren en de ter beschikking stelling van de Website op het toestel van de bezoeker mogelijk te maken;
(ii) om u informatie te bezorgen omtrent onze projecten en diensten via het contactformulier op de Website;
(iii) om u onze nieuwsbrief te bezorgen, indien u zich daarvoor inschrijft;
(iv) om mogelijke klachten of verzoeken te verwerken en te behandelen;
(v) om ons te helpen bij het evalueren, corrigeren of verbeteren van de Website van DIGITALE RADIO VLAANDEREN;
(vi) om interne redenen, waaronder de bedrijfsadministratie en archiveringsdoeleinden.

Artikel 3 – DE VERTROUWELIJKHEID VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Telkens wanneer u als gebruiker van de Website Persoonsgegevens verstrekt aan ons, zullen wij deze informatie behandelen in overeenstemming met de bepalingen van deze privacyverklaring en de wettelijke verplichtingen in het kader van de verwerking van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679.

We implementeren passende maatregelen en procedures om de Persoonsgegevens die we middels de Website of via elektronische correspondentie verzamelen te beveiligen en te beschermen.

Op deze manier engageren wij ons, voor zover als redelijkerwijs kan verwacht worden, om illegale verwerking van Persoonsgegevens en onbedoeld verlies of vernietiging van uw Persoonsgegevens te voorkomen. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kunnen wij niet garanderen dat uw Persoonsgegevens worden beschermd indien deze gegevens buiten het contactformulier op de Website op een onbeveiligde wijze via andere kanalen worden doorgegeven of op een andere manier worden meegedeeld.

Wij trachten de beveiliging van uw Persoonsgegevens te optimaliseren door de toegang tot uw Persoonsgegevens te beperken tot personen met een “need-to-know”-basis (bijvoorbeeld: alleen de werknemers, medewerkers of onderaannemers die uw Persoonsgegevens nodig hebben voor de doeleinden zoals beschreven in artikel 2 zullen toegang krijgen tot de gegevens).

Artikel 4 – HOE VERZAMELT DIGITALE RADIO VLAANDEREN UW PERSOONSGEGEVENS EN HOE LANG WORDEN ZE BEWAARD?

Wij verzamelen uw Persoonsgegevens in de volgende gevallen:
(i) bij uw bezoek aan de Website;
(ii) bij het versturen van een verzoek tot informatie op de Website (via het contactformulier);
(iii) wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief;
(iv) indien u ons belt, mailt of op een andere manier met ons correspondeert dan via de Website.

Wij kunnen de Persoonsgegevens die we verzamelen combineren met informatie die u ons op een andere manier verstrekt of die derden aan ons leveren.

Wij vermijden de verzameling van Persoonsgegevens die niet relevant zijn voor de doeleinden zoals uiteengezet in artikel 2.

De Persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.

Uw Persoonsgegevens zullen in elk geval na een termijn van 3 maanden na uw bezoek aan de Website verwijderd worden, behoudens voor wat betreft deze Persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de Persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

Gegevens verzameld via het contactformulier worden niet langer bewaard dan een periode van 6 maanden na de laatste keer dat met u een betekenisvol contact heeft plaatsgevonden.

Artikel 5 – DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zullen geen Persoonsgegevens overdragen aan derden die zich buiten de Europese Unie bevinden, behoudens naar onderaannemers of medewerkers die de gegevens bewaren op servers in de Verenigde Staten, zich verbonden hebben onder het “Privacy Shield” of volgens de Standaard Contractbepalingen van de Europese Commissie en daarbij een adequaat niveau van beveiliging bieden voor de verwerking van Persoonsgegevens.

Zo wordt de nieuwsbrief bijvoorbeeld verzonden via MAILCHIMP, een online marketing platform van The Rocket Science Group LLC, met hoofdkwartier in Georgia, Verenigde Staten.

Wij zullen voorts geen Persoonsgegevens overdragen aan andere partijen die zich binnen de Europese Unie bevinden dan met uw toestemming, tenzij:

(i) de doorgifte noodzakelijk is om Verbonden Ondernemingen, medewerkers, agenten of onderaannemers toe te staan hun diensten te verlenen of een taak te vervullen in onze opdracht (inclusief het verlenen van marketingondersteuning, om marktonderzoek uit te voeren of klantenservice te verlenen);
(ii) dit wettelijk verplicht is.

Iedere overdracht van Persoonsgegevens aan een ontvanger zoals hierboven opgesomd is in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679.

Wij zorgen ervoor dat er maatregelen worden genomen zodat de ontvangers de Persoonsgegevens niet kunnen gebruiken voor andere doeleinden dan deze die in artikel 2 limitatief zijn opgesomd en dat de ontvangers voldoende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen ter bescherming van deze gegevens.

Teneinde de beveiliging van de Persoonsgegevens te waarborgen, zullen wij steeds een verwerkersovereenkomst sluiten met bovengenoemde ontvangers van de Persoonsgegevens, en desgevallend ook Standaard Contractbepalingen zoals voorzien door de Europese Commissie.

Wij zullen alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de werknemers en medewerkers die toegang hebben tot de Persoonsgegevens, deze uitsluitend verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en de wettelijke verplichtingen onder de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679.

Artikel 6 – RECHTEN VAN HET DATASUBJECT

Op grond van zowel de Belgische als de Europese wetgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens heeft u de hierna beschreven rechten. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, dient u ons een schriftelijk verzoek te sturen vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart naar info(at)digitaleradiovlaanderen.be.

Wij zullen u binnen een termijn van één (1) maand na ontvangst van het verzoek informeren over de actie die zal worden ondernomen. Deze termijn kan evenwel verlengd worden tot maximaal drie (3) maanden, in welk geval u binnen één (1) maand na het oorspronkelijke verzoek over de redenen van deze vertraging wordt geïnformeerd.

Het recht op toegang tot Persoonsgegevens
U heeft het recht ons op te dragen om alle Persoonsgegevens te verstrekken die wij over u bewaren, op voorwaarde dat de rechten van andere betrokkenen niet worden aangetast.

Het recht op rectificatie van de Persoonsgegevens
Wij vragen u vriendelijk om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens in onze database zo juist en volledig mogelijk zijn. Indien u van mening bent dat de aan ons verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, wordt u verzocht ons hiervan op de hoogte te brengen zoals hierboven beschreven. Wij zullen uw Persoonsgegevens alsdan zo snel als mogelijk verbeteren of aanvullen.

Het recht om Persoonsgegevens te wissen
U heeft het recht om uw Persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen in volgende gevallen:

(i) indien het niet langer noodzakelijk is om de Persoonsgegevens te bewaren met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
(ii) in geval van intrekking van de toestemming voor op toestemming gebaseerde verwerking;
(iii) de verwerking die bedoeld is voor direct marketing; en
(iv) indien de Persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt.

Er zijn echter bepaalde algemene uitsluitingen op het recht om te wissen. Die algemene uitsluitingen omvatten de gevallen waar verwerking noodzakelijk is:

(i) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
(ii) voor het naleven van een wettelijke verplichting; of
(iii) voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Het recht om de verwerking van Persoonsgegevens te beperken
In de volgende gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken:

(i) voor het betwisten van de juistheid van uw Persoonsgegevens;
(ii) wanneer de verwerking onrechtmatig is, maar u niet wil dat de Persoonsgegevens worden gewist; of
(iii) indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.

Indien de verwerking op basis hiervan wordt beperkt, kunnen we uw Persoonsgegevens blijven opslaan. We zullen de gegevens echter slechts verwerken met uw uitdrukkelijke toestemming voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van wezenlijk openbaar belang.

Het recht op bezwaar
U heeft het recht om zich te verzetten tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens.

Het recht op gegevensoverdracht (“data portability”)
Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op gegevensoverdracht, zullen wij de Persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm doorgeven aan een gegevensverantwoordelijke van uw keuze.

Het recht om toestemming in te trekken
In de mate dat de wettelijke basis voor onze verwerking van uw Persoonsgegevens uw toestemming is, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. Deze intrekking heeft evenwel geen invloed op het rechtmatig karakter van de verwerking die heeft plaatsgevonden voor de intrekking.

Het recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit
U kan te allen tijde contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit door een e-mail te sturen naar contact@apd-gba.be of door een schriftelijke aanvraag te richten aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

Artikel 7 – VERWIJZING NAAR DERDE PARTIJEN

Het is mogelijk dat de Website links bevat naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Hoewel wij ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de verwijzingen uitsluitend leiden naar websites die overeenstemmende veiligheids- en vertrouwelijkheidsnormen hebben, zijn wij in geen geval verantwoordelijk voor de bescherming en geheimhouding van Persoonsgegevens, waaronder de gegevens die u verstrekt op andere websites nadat u de Website heeft verlaten.

Wij benadrukken om zorgvuldig te werk te gaan en de privacyverklaring die van toepassing is op de betreffende website steeds te raadplegen alvorens Persoonsgegevens te verstrekken op andere websites.

Artikel 8 – COOKIES

DIGITALE RADIO VLAANDEREN maakt gebruik van “cookies” telkens wanneer u gebruik maakt van de Website. Een “Cookie” is informatie die via de server naar uw toestel wordt verzonden en wordt opgeslagen op de harde schijf van het toestel. Cookies helpen DIGITALE RADIO VLAANDEREN om uw toestel te herkennen wanneer u de Website gebruikt. Op die manier wordt DIGITALE RADIO VLAANDEREN in staat gesteld om de Website gebruiksvriendelijker te maken.

Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Als cookies zijn uitgeschakeld voor de Website, is het misschien niet mogelijk om alle functies van de Website volledig te gebruiken.